UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

 

Ifølge lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø skal der udarbejdes en skriftlig vurdering af det fysiske og psykiske undervisningsmiljø på uddannelsesstedet. Dette skal være med til at sætte fokus på undervisningsmiljøet og skabe en fælles dialog om og udvikling af undervisningsmiljøet. Denne rapport for Roskilde Private Skole er lavet i januar 2022.

 

Kortlægning af undervisningsmiljøet

Vi har på Roskilde Private Skole ladet eleverne fra 0.-9. klasse medvirke i en webbaseret miljøvurdering på klassetrivsel.dk’s platform, hvor spørgsmålene er udarbejdet ud fra Undervisningsministeriets krav. Vores undersøgelse består af 30 spørgsmål for 0.-3. klasses vedkommende og 73 spørgsmål for 4.-9. klasses elever. Undersøgelsen er opdelt i følgende 5 punkter: “Social trivsel”, “Faglig trivsel”, “Støtte og inspiration”, “Ro og orden” og ”Fysiske rammer”. Der vil ikke blive skelnet i forhold til køn, da der her kun er en meget lille afvigelse i resultaterne. 

 

Social trivsel

Langt den overvejende del af både yngre og ældre elever giver udtryk for, at de er glade for både kammeraterne og skolen som helhed. Alle elever fra 0.-3. klasse er meget glade eller glade for skolen, for pauserne og for deres lærere. Af eleverne fra 4.-9 klasse føler 88%, at de hører hjemme på skolen, og 85% er glade for deres klasse. Elevernes positive tilhørsforhold til skolen og klassen bekræftes også i at 90% føler sig accepteret og rummet, som de er.

 

Faglig trivsel

Eleverne i 0.-3. klasse udtrykker bred enighed om, at de kan koncentrere sig i timerne, og at de kan løse de faglige udfordringer, de bliver stillet overfor. I 4.-9. klasse vurderer 96%, at deres lærere synes, at de “gør gode faglige fremskridt i skolen”. 94% af dem mener selv, at det er rigtigt, og 86% synes, at de lærer det, som de gerne vil i skolen. 90% giver udtryk for, at de lærer noget i hver time.

 

Støtte og inspiration

Undersøgelsen viser, at langt de fleste elever på skolen er meget glade for deres lærere. 93% af de små oplever, at de lærer noget spændende i skolen, og 100% at de bliver støttet og hjulpet godt af lærerne. I 4.-9. klasse svarer 92% af eleverne, at lærerne ”hjælper dem med at lære på en måde, der virker godt”. 94% finder lærerne støttende. Fælles for begge grupper er, at cirka en tredjedel synes, at de har for lidt medbestemmelse i timerne, dog oplever 63% af de store elever, at lærerne bruger deres idéer i undervisningen.

 

Ro og orden

I 0.-3. klasse giver alle udtryk for, at de kan koncentrere sig i deres timer. Kun ganske få elever i 4.-9. klasse har jævnligt problemer med at høre, “hvad læreren siger i timerne” og 92% af eleverne i kan godt høre hinanden i timerne. 21% af eleverne oplever, at der kan opstå uro i løbet af en time, men 83% svarer, at der hurtigt bliver ro, og at de kan koncentrere sig igen, hvis de er blevet forstyrret. 93% af eleverne svarer, at de kan koncentrere sig i hver time.

 

De fysiske rammer

Eleverne i 0.-3. klasse finder deres klasselokale meget rart, og alle synes, at der er rent på skolen og på toiletterne. De er også meget glade for udeområderne. De fleste af de store er også glade for udeområderne og undervisningslokalerne. Af eleverne i 4.-9. klasse mener 81%, at der altid er rent på skolen, og 63% at toiletterne altid er rene. 88% eller derover svarer, at de er tilfredse med både temperaturen, lyset og luften i klasselokalerne.

 

Konklusion

Ovenstående undersøgelse af undervisningsmiljøet på Roskilde Private Skole giver indtryk af, at der generelt er stor tilfredshed med skolen, klasserne og kammeraterne. Siden sidste undervisningsmiljøvurdering har vi arbejdet med at forbedre indeklimaet, hvilket cirka 90% eleverne nu svarer, at de er tilfredse med. Her på skolen bruger lærere og elever de samme toiletter, og lærerne finder, at der generelt er tilfredsstillende rent på toiletterne, men selvfølgelig er der forskel på først på dagen og sidst på dagen. Undervisningsmiljøvurderingen giver mod på og lyst til at arbejde videre på at gøre Roskilde Private Skole til en endnu bedre skole både fysisk og psykisk i samarbejde mellem elever, forældre og medarbejdere.