Evaluering på Roskilde Private Skole

 

Jf. Friskoleloven gælder der flg. bestemmelser for frie grundskoler mht. til evaluering:

 • Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.
 • Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.
 • Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.

På Roskilde Private Skole evaluerer vi undervisningen på forskellige måder for at sikre, at den enkelte elev udvikler sig bedst muligt fagligt såvel som socialt og personligt i overens-stemmelse med lovkrav og skolens værdigrundlag.

 

Elevernes udbytte af undervisningen evalueres ved:

 • At alle elever evalueres 3 gange hvert skoleår af de respektive faglærere: i efterårshalvåret, i forårshalvåret og ved skoleårets afslutning. Fra 0.-7. klasse anvendes skalaen: udmærket, meget tilfredsstillende, tilfredsstillende, jævnt tilfredsstillende, ikke tilfredsstillende. I 8.-9. klasse evalueres med den gældende karakterskala.
 • At alle elevers faglige niveau og udbytte gennemgås to gange årligt på møder med deltagelse af alle elevens faglærere.
 • At faglærerne løbende evaluerer undervisningsforløb med bl.a. portfolio, test og prøver, samt individuelle samtaler med eleverne.
 • At alle elever fra 1. til 8. klasse evalueres med standardiserede prøver i dansk og matematik i maj/juni måned.
 • At der afholdes skole-hjemsamtaler to gange om året for alle klasser med deltagelse af elever og forældre.
 • At der afholdes terminsprøver 2 gange hvert skoleår for 8.-9. klasse.
 • At der ved skoleårets afslutning afholdes mundtlige og skriftlige prøver for 8. klasse med særligt henblik på at forberede eleverne til Folkeskolens Afgangseksaminer.
 • At resultatet af 9. klasses afgangseksaminer evalueres i lærergruppen.
   

Elevernes sociale og personlige udvikling evalueres ved:

 • At skolen gennemfører en trivselsundersøgelse hvert år
 • At skolen gennemfører en vurdering af undervisningsmiljøet hvert 3.år
 • At alle elevers sociale trivsel og personlige udvikling gennemgås to gange årligt på møder med deltagelse af alle elevens lærere.
 • At der afholdes elevsamtaler to gange om året i forbindelse med karaktergivningen
 • At der afholdes skole-hjemsamtaler to gange om året for alle klasser med deltag-else af elever og forældre
   

Skolens samlede undervisning evalueres ved:

På Roskilde Private Skole evalueres skolens samlede undervisning efter nedenstående plan, således at der hvert år er fokus på at analysere prøver gennemført i fagene dansk, matematik og engelsk.

Tysk, kemi/fysik, geografi, biologi og historie analyseres over en treårsperiode, hvor der hvert år skiftes fokusområde, hvorved vi over en treårsperiode kommer rundt om en bred vifte af skolens udbudte fag.

Som grundlag for analyserne anvender vi standardiserede prøver, Nationale test, afgangsprøver og andet relevant prøvemateriale.

 

Opfølgningsplan:

Resultatet af de gennemførte og analyserede prøver gennemgås af de respektive faglærere og skoleleder med henblik på at vurdere de enkelte klassers samlede udbytte af undervisningen såvel som den enkelte elevs udbytte.

I tilfælde, hvor den enkelte elevs præstation falder uden for normen, vil årsagen blive analyseret, og hvis det er relevant, vil en uddybende test blive iværksat. Ved fortsat bekymring vil denne analyse danne grundlag for en vurdering mht. særlig tilrettelagt undervisning for eleven i form af differentieret undervisning, støttetimer eller personlig lektiehjælp.

I tilfælde, hvor klassens generelle niveau falder uden for normen, danner samtalen mellem faglærer og skoleleder grundlag for en nøjere analyse af årsagen med henblik på at kortlægge årsagen samt lægge en handleplan: Skal der ændres i lærerens undervisnings-form eller formidling? Eller er der særlige forhold, der gør sig gældende i klassen, som bør afhjælpes med en tolærerordning eller flere undervisningslektioner?

Den ovenfor beskrevne opfølgning gennemføres i maj/juni måned, således at den er afsluttet inden sommerferien så evt. beslutninger kan implementeres i skemalægning og lærernes arbejdsplaner m.m.  

Ovenstående plan for evaluering på Roskilde Private Skole evalueres på skoleårets sidste pædagogiske møde inden sommerferien.