Generel information

Skolepenge

Skolepenge:1500 kr pr. måned
SFO: 1000 kr pr. måned
Klub: 500 kr pr. måned

Der betales for 11 måneder pr. år. Der gives søskenderabat på skolepengebetalingen for 2. og 3. barn på 50%. 4. barn er gratis. Indmeldelsesgebyr udgør 1 måneds skolepenge.

Fripladstilskud

Ansøgning om fripladstilskud foretages gennem skolen. Der bevilges fripladstilskud efter gældende regler, som er årsindkomstbestemt.

Befordringstilskud

Eleverne kan ansøge om tilskud til nedbringelse af transportudgifter indenfor gældende regler. Der bliver uddelt befordringsansøgninger til elever, som er berettiget til det ved skoleårets begyndelse. Hvis der er nogen, som ikke har indgivet ansøgning, og som ønsker at søge, skal de rette henvendelse til skolen. Betingelserne for at få tilskud er, at der for børnehaveklassen til 3. klasse er mellem 2,5 til 12,5 km fra skolen, for 4.- 6. klasse mellem 6,0 til 16,0 km og 7.- 9. klasse mellem 7,0 til 16,0 km.

Åbning af skolen

På Roskilde Private Skole begynder første lektion kl. 8.15.
Skolen åbnes dog hver dag kl. 7.30. Fra dette tidspunkt kan alle elever møde ind på skolen.
I tidsrummet fra kl. 7.30 til kl. 8.15 er der et tilbud om morgenpasning for de yngste elever.

Skolelæge/skolesundhedsplejerske

Skolelægen foretager en helbredsundersøgelse i 1. og 9. klasse. Sundhedsplejersken foretager bl.a. højdemåling, vejning, kontrol af syn og hørelse i alle klasser. Der gives skriftlig meddelelse til hjemmet om, hvornår disse undersøgelser finder sted.

Tandpleje

Der tilbydes gratis tandpleje for alle elever i deres bopælskommune.

Bogudlån

Lærebøger stilles gratis til rådighed for eleverne. Bøgerne forbliver skolens ejendom, og forældrene er økonomisk ansvarlige for de lånte bøger og må erstatte disse, hvis de bortkommer. Bøgerne skal forsynes med navn, klasse og solidt omslag straks efter modtagelsen. Der må ikke skrives notater i bøgerne.

Madkundskab

I Madkundskablaves der vegetarisk mad, da skolen går ind for at lære eleverne sund og alternativ madlavning. Dette princip har sin baggrund i Adventistkirkens sundhedsfilosofi.

Kristendomsundervisning

Der er 2 kristendomstimer om ugen på alle klassetrin, hvor eleverne vil få kendskab til Bibelens beretninger gennem forskellige emner og stofområder. I undervisningen får eleven bl.a. mulighed for at belyse grundlæggende livsfilosofi og etik, kristendommens historie, andre kirkesamfund og religioner.

Lommeregnere

Matematikundervisningen er baseret på brug af lommeregnere, som kræver at eleverne har deres egen lommeregner. Fra 1. til 5. klasse kan man anvende en simple og solid regnemaskine med 4 funktioner, som er ideel til disse klassetrin f.eks. en Texas Instruments TI-106. I 6. til 9. klasse vil vi anbefale, at eleverne har en mere avanceret regnemaskine med mange funktionsmuligheder f.eks. Texas Instruments TI-30X IIB. Afgangsprøven efter 9. klasse i matematik er i to dele, en time uden lommeregner og tre timer med lommeregner. Der er endvidere krav om, at eleverne har deres egen lineal, vinkelmåler, passer og tegnetrekant.

Erhvervspraktik

Der er tradition for at eleverne i 8. klasse kommer i erhvervspraktik. Eleverne skal sammen med deres forældre finde praktiksted. Elever får udleveret et praktikskema af erhvervsvejlederen. Det kommunale praktikkontor sørger for de forsikringsmæssige og formelle forhold.

Terminsprøver

Skolen afholder terminsprøver for 8. – 9. klasse 2 gange om året.

Inspirationsuge

Hvert år i november har vi en inspirationsuge med besøg af en eller to gæstelærere. Der vil blive anvendt en undervisningstime hver dag i ugen til dette formål.

Skolegudstjeneste

En gang om året vil skolen stå for en skolegudstjeneste i Adventkirken. Denne gudstjeneste vil altid være en lørdag formiddag, og det er obligatorisk, at alle elever deltager. Dagen indgår i skolens årsplan og regnes for en skoledag.

Forsømmelser

Skolen er forpligtet til at føre kontrol med elevernes fravær. Fravær føres i klassens protokol. Når eleven møder igen medbringes kontaktbogen, hvori årsag og fraværsdato anføres. Ved fravær mere end en dag bedes man kontakte skolen telefonisk. Det er specielt vigtigt ved smitsomme sygdomme.

Undervisningsfritagelse

Skolen kan ikke give fri til ferier uden for de almindelige skoleferier. Fravær er udelukkende forældrenes ansvar. Der henstilles til at tandlæge- og lægebesøg lægges uden for skoletiden.

Tilladelse til at forlade skolen i skoletiden

Vi giver normalt ikke elever tilladelse til at forlade skolen i skoletiden. Heller ikke til at gå i butikker for at købe mad og lign. i tilfælde af glemt madpakke.
I særlige tilfælde kan ældre elever (som normalt selv transporterer sig til og fra skole) få tilladelse af skoleleder eller dennes stedfortræder til at forlade skolen, hvis det har tilknytning til undervisningen. Eks. at der i en emneuge eller en projektuge opstår behov for indkøb af særlige materialer.

Gymnastik

Eleverne skal medbringe gymnastiktøj til timerne, så de kan klæde om, hvad enten timen er indendørs eller udendørs. Eleverne skal have skiftesko med til indendørsbrug, hvis de ønsker at anvende sko indendørs. Det forventes også at eleverne har et håndklæde med. Der opfordres til at mærke alt med navn.

Fritagelse for gymnastik og svømning

Ved fritagelse for gymnastik eller svømning i enkelte timer skal kontaktbogen benyttes. Hvis eleverne har glemt svømme- eller gymnastikstøjet, eller hjemmet ikke har bedt om fritagelse, skal eleverne sidde og se på i timen. Ved længere tids fritagelse skal der foreligge en lægeattest.

Adresseændring

Ved flytning meddeles det skolen skriftligt med oplysninger om ny adresse, postnr., by og evt. nyt telefonnummer.

Forsikring

Skolen har en lovpligtig ansvarsforsikring. Det tilrådes at forældrene selv tegner forsikring for deres barn. Vi opfordrer til ikke at medtage værdigenstande i skolen, da tyveri ikke er dækket af skolens forsikring.

Glemte sager

Der bliver hvert år glemt en del ting, som ingen vil kendes ved, især håndklæder, gymnastikstøj, indesko, huer og vanter. Vi vil gerne opfordre jer til at skrive navn i alle disse ting med vandfast spritpen eller evt. sy navn i.