UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

Hvert år gennemfører Roskilde Private Skole en undersøgelse af elevernes fysiske og psykiske undervisningsmiljø. Ifølge lovgivningen skal en sådan være til rådighed på skolens hjemmeside og gentages mindst hvert 3. skoleår. Vi har dog tradition for at gøre det hvert år. Denne rapport er skrevet på baggrund af en undersøgelse gennemført i april 2017.

 Jævnfør Conronasituationen har det ikke været muligt for os at gennemføre undersøgelsen som planlagt. Herudover er Undervisningsministeriet igang med at opdatere deres evalueringsværktøj som først er tilgængeligt i januar 2022. Den nye undervisningsmiljøvurdering vil blive lagt op på hjemmesiden snarest muligt herefter.

Kortlægning af undervisningsmiljøet

Vi har på Roskilde Private Skole ladet eleverne fra 0.-9. klasse medvirke i en webbaseret miljøvurdering udarbejdet af Undervisningsministeriet. Den består af 20 spørgsmål for 0.-3. klasses vedkommende og 40 spørgsmål for 4.-9. klasses elever. Undersøgelsen er opdelt i følgende 4 punkter: “Social trivsel”, “Faglig trivsel”, “Støtte og inspiration” og “Ro og orden”. Vi har valgt at tilføje et 5. punkt, hvor vi redegør for svarene vedrørende de fysiske rammer. Der vil ikke blive skelnet i forhold til køn, da der her kun er en meget lille afvigelse i resultaterne. 

 

Social trivsel

Langt den overvejende del af både yngre og ældre elever siger, at de er glade for både kammeraterne og skolen som helhed. 90% af de små er meget glade for skolen, mens de resterende 10% er glade. 100% er meget glade for pauserne, og 94% er meget glade for deres lærere. Af de store føler 86%, at de hører hjemme på skolen, og 86% er glade for deres klasse. Deres samlede score ligger fra 4,0 i 8.klasse op til 4,8 i 5. klasse ud af 5,0 mulige. Gennemsnittet er 4,3. 

 

Faglig trivsel

Eleverne i de små klasser udtrykker bred enighed om, at de kan koncentrere sig i timerne, og at de kan løse de faglige udfordringer, de bliver stillet overfor. 97% af de ældre elever vurderer, at deres lærere synes, at de “gør gode faglige fremskridt i skolen”. 82% af dem mener selv, at det er rigtigt, og 86% synes, at de lærer det, som de gerne vil i skolen. Deres samlede score ligger fra 3,7 i 7. kl. til 4,4 i 5. klasseud af 5,0. Gennemsnittet er 4,1. 

 

Støtte og inspiration

Undersøgelsen viser, at langt de fleste elever på skolen ermeget glade for deres lærere. 100% af de små oplever, at de lærer noget spændende i skolen, og at de bliver støttet og hjulpet godt af lærerne. 83% af de store elever oplever, at lærerne ”hjælper dem med at lære på en måde, der virker godt”. 93% finder lærerne støttende. Fælles for begge grupper er, at de synes, at de har for lidt medbestemmelse i timerne, dog oplever 61% af de store elever, at lærerne bruger deres idéer i undervisningen. Deres samlet score ligger fra 3,4 i 9. kl. til 4,3 i 5. klasse ud af 5,0. Gennemsnittet er 3,8. 

 

Ro og orden

Kun ganske få elever har problemer med at høre, “hvad læreren siger i timerne”. De har ikke helt så let ved at høre hinanden i timerne, men der bliver hurtigt ro igen, hvis der er uro. Nogle af eleverne lader sig dog let forstyrre og har svært ved at finde koncentrationen igen. Den samlede score ligger fra 3,9 i 8. kl. til 4,5 i 5. klasse ud af 5,0. Gennemsnittet er 4,1. 

 

De fysiske rammer

De små elever finder deres klasselokale meget rart, og de fleste synes, at der er rent på skolen og på toiletterne. De er også meget glade for udeområderne. De fleste af de store er også glade for udeområderne og undervisningslokalerne. Dog mener hver 5., at der er for få toiletter, og at de godt kunne bruge lidt bedre stole.  

 

Undersøgelsen på Roskilde Private Skole giver indtryk af, at der er stor generel tilfredshed med skolen, klasserne og kammeraterne. Undervisningsmiljøvurderingen giver mod på og lyst til at arbejde videre på at gøre Roskilde Private Skole til en endnu bedre skole både fysisk og psykisk i samarbejde mellem elever, forældre og medarbejdere.