Tilsyn

 02-11-2017

 

Tilsyn 2017-2018

Skolekode: 265018

Antal elever: 100, dags dato

Antal undervisere: 9, inklusiv skoleleder

Tilsynsførende: Lars Frank Jørgensen

Dato for tilsyn:  19. september 2017

 

 

 Det pædagogiske tilsyn ved en fri grundskole skal især vurdere to centrale krav:

  • Stå-mål-med-kravet
  • Frihed og folkestyre

Som tilsynsførende ved Roskilde Private Skole siden 2008 har jeg opnået et grundigt kendskab til skolens grundforudsætninger og vurderer helt bestemt, at skolen lever op til begge krav.

Skolen opfylder kravet om frihed og folkestyre ved i sin målsætning og i sit værdigrundlag at have formuleret centrale værdier for sin undervisning og virksomhed, oplyst om rettigheder og pligter for nye elever og forældre samt klart udtrykt, at skolens virksomhed bygger på respekt for det enkelte individ. Både målsætning og værdigrundlag er offentliggjort på skolens hjemmeside.

Ved at følge undervisningen, nu gennem flere år, ses ovenstående også tydeligt i den personlige kommunikation fra og mellem ledelse, lærere og elever. Således udviser lærerne omsorg for den enkelte elev og fremmer, at hver enkelt elev oplever sig selv som en vigtig del af et forpligtende fællesskab, hvor samarbejde, engagement, ansvar og tolerance er vigtige ingredienser.

Når undervisningen skal leve op til lovgivningen, vil det sige, at den skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det kalder man "stå-mål-med-kravet". Det vil sige, at elever, der forlader 9. klasse på en fri grundskole, skal have fået en undervisning, som giver dem de samme muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet, som hvis de havde gået i folkeskolen.

Roskilde Private Skole er en klassisk fri grundskole i den bedste betydning, hvor der lægges vægt på faglighed, trivsel og kristne værdier. Den største forskel fra en traditionel folkeskole er de lave klassekvotienter, der medfører samlæste klasser i flere fag og lektioner.

Når elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen skal vurderes i forhold til ”stå-mål-med-kravet”, er det vanskeligt og hypotetisk at vurdere, hvad den samme elevgruppe ville have opnået i en folkeskole. Som tilsynsførende vurderer jeg derfor ud fra karakterer fra afgangsprøverne, nationale test m.m., om elevernes udbytte samlet set holder et tilfredsstillende niveau. Dette sammenholdes med det faglige niveau og interaktionen mellem lærer og elever, der ses ved observation af den konkrete undervisning.

Set ud fra mine årlige observationer holder undervisningen og elevernes læring et tilfredsstillende fagligt niveau, og der opleves generelt en god trivsel i elevgruppen. Set ud fra resultaterne ved afgangsprøverne gennem de senere år holder skolens elever et tilfredsstillende gennemsnit i nærheden af landsgennemsnittet. Et observationspunkt kunne være den skriftlige dimension i danskfaget, som i et par år har haft et lidt lavere niveau end i de øvrige bundne prøver: den mundtlige dimension i dansk og karaktererne i matematik, engelsk og fysik/kemi. Skolen er ellers udfordret af ikke at kunne tilbyde fuldt udstyrede faglokaler til de naturfaglige fag, men holder på trods af dette et pænt fagligt niveau.

Ved hvert besøg og i årenes løb har jeg besøgt de samme lærere og klasser flere gange og har derved fået et ret grundigt indblik i den daglige undervisning. Det har ligefrem været muligt at få et kendskab til flere af eleverne og få et indblik i deres personlige udvikling.

Takket være de lave klassekvotienter ses en tæt og personlig dialog mellem lærer og elever, der både får plads til den personlige og relationsopbyggende dialog og en tæt dialog om elevens faglige præstationer. Man kan mærke, at lærerne vil deres elever det godt og er engagerede i deres arbejde.

På tidspunktet for besøget manglede skolen en lærer, som havde søgt andet arbejde tættere på sin bolig. På en skole med få lærere præger det hele skolen, men skolen havde sørget for en god midlertidigt løsning ved, at timerne blev læst af en dels en rutineret lærer på nedsat tid, som nu i en periode læste flere timer, og dels en lærerstuderende. En ansættelsesprocedure var tæt på at være afsluttet, og skolens leder var fortrøstningsfuld set i lyset af ansøgernes kvalifikationer.

Som tidligere nævnt har jeg været tilsynsførende ved skolen siden 2008 og støder derfor ind i den seneste lovændring. Ifølge ændringen må en tilsynsførende fremover højst være tilsynsførende ved den samme skole i 6 år inden for en periode på 11 år. Reglen træder i kraft 1. januar 2018. Hvis skolens tilsynsførende har været tilsynsførende på skolen i 6 år eller mere ved udgangen af 2017, skal den tilsynsførende træde af. Skolen har herefter 3 måneder til at vælge en ny certificeret tilsynsførende.

Dette besøg og rapport bliver derfor den sidste fra min hånd i forhold til Roskilde Private Skole. Det har været en god oplevelse at kunne følge skolen i disse år og især at kunne konstatere, at skolen har fulgt med tiden, udviklet sig positivt og fremstår som en solidt forankret og velfungerende skole.

Skolen ønskes et fortsat godt liv fremover.

Lars Frank Jørgensen

Tilsynsførende