21-12-2016

Tilsyn 2016-2017

Skolekode: 265018

Antal elever: 100, dags dato

Antal undervisere: 10, inklusiv skoleleder

Certificeret tilsynsførende: Lars Frank Jørgensen

Dato for tilsyn: 9. december 2016

 

 

Ved at være tilknyttet Roskilde Private Skole som tilsynsførende siden 2008 har jeg opnået et grundigt kendskab til skolens grundforudsætninger. En fri grundskole som Roskilde Private Skole har friheden til at tilrettelægge skolens undervisning, så den passer til skolens egenart og formål. Der skal derfor være tilknyttet et eksternt tilsyn.

Tilsynet omfatter skolens faglige resultater samt regeloverholdelse og tager sit udgangspunkt i, at en fri grundskole skal give undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Således at elever, der afslutter deres skolegang på en fri grundskole, har samme muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet, som elever fra folkeskolen. Skolen skal samtidig forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre.

Når undervisningen skal leve op til lovgivningen, vil det sige, at den skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det kalder man "stå-mål-med-kravet". Det vil sige, at elever, der forlader 9. klasse på en fri grundskole, skal have fået en undervisning, som giver dem de samme muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet, som hvis de havde gået i folkeskolen.

Roskilde Private Skole er en klassisk fri grundskole i den bedste betydning, hvor der lægges vægt på faglighed, trivsel og kristne værdier. Den største forskel fra en traditionel folkeskole er de lave klassekvotienter, der medfører samlæste klasser i flere fag og lektioner.

Når elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen skal vurderes i forhold til ”stå-mål-med-kravet”, er det vanskeligt og hypotetisk at vurdere, hvad den samme elevgruppe ville have opnået i en folkeskole. Som tilsynsførende vurderer jeg derfor ud fra karakterer fra afgangsprøverne, nationale test m.m., om elevernes udbytte samlet set holder et tilfredsstillende niveau. Dette sammenholdes med det faglige niveau og interaktionen mellem lærer og elever, der ses ved observation af den konkrete undervisning.

 Med små klassekvotienter er en skole som Roskilde Private Skole og fx skolens gennemsnit for karaktererne ved afgangsprøverne særligt påvirkeligt over for selv små udsving i elevernes præstationer. Taget det i betragtning holder skolen et tilfredsstillende niveau i både resultater og dagligt arbejde. Der er opstillet mål for undervisningen, og gennem tilrettelæggelsen og gennemførelsen sikres elevernes læring. Ved besøget ses den største aktivitet og formentlig også største læring i de lektioner, hvor der skabes et engagerende fællesskab på tværs af aldersgrupperne i de samlæste klasser, fx ved metoder fra Cooperative Learning.

Generelt er der en god viden på skolen om den enkelte elevs faglige niveau og trivsel, og har en elev udfordringer af den ene eller anden type, ageres der. Ud over den løbende opfølgning har skolen to årlige statusmøder, hvor den enkelte elevs faglige resultater og trivsel vurderes og eventuelle tiltag besluttes.

Skolens læringsmiljø har en grundholdning, der peger ind i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, og ud fra skolens egne oplysninger kommer eleverne efter endt skolegang videre til primært en ungdomsuddannelse, men også 10. klasse eller en efterskole.

Bevæger man sig som besøgende rundt på Roskilde Private Skole, mødes man åbent og tillidsfuldt af både elever og personale. Skolen kendetegnes af et fagligt, men også personligt miljø. De seneste mange års stabilitet i elevgrundlaget og medarbejderstaben har medvirket positivt til at fremme dette trygge miljø.

Derfor kan jeg igen i år sammenfatte mit indtryk af Roskilde Private Skole som en stabil og velfungerende skole, ”..som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.”

 

 

Lars Frank Jørgensen

Tilsynsførende